KNHB besluit competities te beëindigen

KNHB besluit competities te beëindigen

De KNHB heeft naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. Mocht de overheid op een later moment alsnog regionale/lokale competities toestaan dan zal de KNHB deze direct opzetten en de verenigingen hierover informeren.
Toelichting besluit
Zoals bekend volgt de KNHB vanaf het begin van de coronacrisis de lijn van de overheid. En hoewel de KNHB ervan overtuigd is dat met heldere protocollen en met inzet van de vele vrijwilligers op de verenigingen wedstrijden spelen veilig mogelijk is, heeft het kabinet dinsdag 20 april wederom laten weten nog geen verdere versoepelingen in de sport door te voeren. Wij hadden graag gezien dat de overheid ook de sport verder zou openen, maar helaas is dat niet gebeurd en bleven nieuwe  versoepelingen afgelopen dinsdag, met uitzondering van het verdwijnen van de avondklok, uit.
De afgelopen maanden hebben we er hard voor gestreden de (hockey)sport weer open te krijgen. Samen met NOC*NSF en de andere bonden is veelvuldig overleg gevoerd met de overheid. Daarbij was onze inzet de afgelopen periode iedereen van 27 jaar en ouder ook weer zonder beperkingen te kunnen laten hockeyen en verzochten we om ruimte om regionaal te starten met het spelen van wedstrijden. Helaas heeft bijvoorbeeld de brief die we samen met de KNVB naar de overheid stuurden vooralsnog niet geleid tot de gewenste versoepelingen.
Op basis van het aantal beschikbare weekenden, de diverse uitgeschreven scenario’s en de op 3 september 2020 gepubliceerde aanvullende bepalingen behorend bij het Bondsreglement was er voor de hockeycompetities steeds voldoende perspectief om de nog lopende competities minimaal voor de helft uit te kunnen spelen. Het streven van de KNHB om nog competitie te kunnen spelen, sloot ook aan op de wens van vele hockeyers en verenigingen. ant hockeyers en verenigingen snakken ernaar weer zonder beperkingen te kunnen sporten, wedstrijden te spelen en elkaar op de club te ontmoeten, al is dat buiten het veld dan op 1,5 meter afstand.
Ook de overleggen die we sinds oktober 2020 voerden met diverse overheidsinstanties én het perspectief dat het aanbreken van de lente en zomer lange tijd bood, maakten dat we niet eerder dan dit moment voor de beslissing stonden de competities 2020-2021 te beëindigen. Na de twee meest recente persconferenties op 13 en 20 april kunnen we nu niet anders dan concluderen dat het verder openen van de sport niet dichterbij is gekomen. Het is op dit moment voor hockeyers van 27 jaar en ouder nog steeds niet mogelijk volwaardig te trainen en regionale wedstrijden, al is het om te beginnen maar voor jeugdteams, mogen nog niet gespeeld worden. Daarom heeft het bondsbestuur van de KNHB een beslissing genomen over de competities 2020-2021. Het ontbreekt aan het benodigde perspectief om dit seizoen alsnog competitiewedstrijden te kunnen spelen binnen de huidige indeling. De competities zijn, als we die niet per begin mei kunnen opstarten, ook in een aangepast format niet meer af te ronden; ook niet als halve competities.
Streven blijft regionale wedstrijden
De KNHB blijft zich inzetten dat iedereen van 27 jaar en ouder zonder beperkingen kan hockeyen. Daarnaast werkt de KNHB hard aan toestemming om (regionale) wedstrijden te kunnen spelen. Zodra de overheid het toestaat regionaal te kunnen spelen, zal de KNHB dit voor de verenigingen organiseren, ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep dan wel regio. Op die manier wil de KNHB er zorg voor dragen dat er aanbod is voor alle teams en verenigingen die onder de versoepeling vallen. Meer duidelijkheid volgt zodra bekend is hoe en vanaf welk moment de overheid dit toestaat.
Besluiten KNHB m.b.t. competities 2020-2021
Volgens de routekaart en het openingsplan van de overheid is de eerst volgende datum waarop nieuwe versoepelingen kunnen worden doorgevoerd dinsdag 11 mei 2021. Dat maakt dat het bondsbestuur de noodzakelijke voorbereidingstijd voor het opstarten van de competities voor alle teams met de huidige indeling in alle leeftijdscategorieën te kort vindt om een eerlijke herstart mogelijk te maken en de competities voor de helft uit te spelen. Die gedachtegang sluit ook aan op de eerder gepresenteerde scenario’s. Het bondsbestuur van de KNHB heeft daarom het volgende besloten:


1.    Alle competities, zowel die van standaardteams als die van alle andere teams (inclusief alle jeugdteams) zijn per direct beëindigd. Uitzondering op deze beslissing vormen de beide competities in de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren.


2.    Voor alle competities (met uitzondering van de beide Hoofdklassen) is artikel 2.5 van de aanvullende bepalingen op het bondsreglement van toepassing. Kort gezegd komt dit artikel op het volgende neer:


a.    Competities waarin meer dan 75% van de wedstrijden zijn gespeeld, worden als uitgespeeld beschouwd. Op basis van het gemiddeld aantal punten wordt vervolgens bepaald wie de kampioen is, wie degradeert etc.


b.    Competities waarin ieder team elkaar minimaal 1x heeft ontmoet, worden ook als uitgespeeld beschouwd. De stand op het moment dat iedereen elkaar 1x heeft ontmoet, wordt gebruikt als eindstand en voor kampioenschap, promotie en/ of degradatie.


c.     Competities waarin nog niet ieder team elkaar minimaal 1x heeft ontmoet, worden als niet uitgespeeld beschouwd. Er vindt geen promotie of degradatie plaats, er is geen kampioen. Seniorenteams blijven in beginsel in dezelfde klasse én voor junioren geldt dat de indeling gemaakt wordt volgens de reguliere en bekende processen.


3.    Conform de reguliere promotie-en degradatieregeling degraderen de nummers 12 van de Hoofdklasse Dames (nog niet bekend) en de Tulp Hoofdklasse Heren (Almere H1) naar de Promotieklasse.


4.    Conform de opgestelde aanvullende reglementen op het bondsreglement van 3 september 2020 promoveren Klein Zwitserland D1 en SCHC H1 resp. naar de Hoofdklasse Dames  2021-2022 en de Tulp Hoofdklasse Heren 2021-2022.


5.    De play-offs tussen de Promotieklasse en de Hoofdklasse komen dit lopende seizoen te vervallen.


6.    De play-offs tussen de Overgangsklasse en Promotieklasse komen dit lopende seizoen te vervallen.


7.    De play-offs tussen de Eerste Klasse en de Overgangsklasse komen dit lopende seizoen te vervallen.


8.    De Gold Cup en Silver Cup worden als niet uitgespeeld beschouwd.


9.    Met uitzondering van de play-offs in de beide Hoofdklassen vinden er geen andere wedstrijden of toernooien plaats om het Nederlands Kampioenschap.
Voor een nadere toelichting zijn we uiteraard bereikbaar,
Met vriendelijke groet/ kind regards,
Afdeling Competitiezaken KNHB

 
Algemeen 28 April