Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie

Contributie 2023 / 2024 :


Team (leeftijd) 2023-2024
 
 • Pre-Junioren (4-5)                                   € 150,50
 • MO8 (6-7)                                                € 150,50
 • MO9 (7-8)                                                € 196,35
 • MO10 (8-9)                                              € 196,35
 • D (10-11)                                                  € 229,95
 • C (12-13)                                                  € 229,95
 • B (14-15)                                                  € 262,50
 • A (16-17)                                                  € 262,50
 • Senioren (>18 )                                        € 288,75
 • Trim (>18)                                                € 196,35
 • Trainingsleden MO8-MO10 jeugd         € 127,05
 • Trainingsleden A t/m D jeugd                € 196,35
 • Trainingsleden Senioren                         € 229,95
De inning van de contributie over 2023/2024 zal in 4 termijnen plaatsvinden (eind september, november, januari en maart).


Wijze aanmelding leden

1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van HCOIJ dient een door het

bestuur te verstrekken inschrijfformulier, al dan niet via de website (www.hcoij.nl),

geheel ingevuld en (digitaal) ondertekend in te dienen bij de secretaris

van het bestuur. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het

inschrijfformulier wordt ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger. De machtiging voor de contributie dient geheel ingevuld en ondertekend te worden gemaild aan [email protected]

2. De aanvrager ontvangt van of namens het bestuur zo spoedig mogelijk na het indienen van de aanvraag schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige

contributie verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

Het bestuur kan hier per individueel geval van afwijken.


Wijze opzegging leden


1.Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend

verlengd.

2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk aan het postadres van HCOIJ of per e-mail gericht aan [email protected]plaatsvinden. Opzegging op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, trainers e.d.) worden niet als officiële opzegging beschouwd.

3. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient plaats te vinden vóór 1 juni. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

4. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

5. Het bestuur kan dispensatie verlenen voor (een deel van) de alsnog verschuldigde contributie indien de opzegging geschiedt:

a. wegens verhuizing naar een andere plaats zodat het spelen bij HCOIJ niet meer mogelijk is; 

b. op grond van medisch advies;

c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.